Föreningen

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik bildades våren 1999. Initiativtagare till bildandet var Simon Johansson och Hans Hellman. De skrev 1998 en bebyggelse-historisk uppsats om Ryttarens torvströfabrik. Uppsatsen låg inom ramen för en treårig utbildning till bebyggelse-antikvarier vid Göteborgs universitet.

Under arbetet med uppsatsen hade Simon och Hans träffat representanter från dåvarande ägarna Hasselfors Garden AB samt hembygdsföreningar på orten och diskuterat ett bevarande av Ryttaren. Dessa diskussioner resulterade så småningom i att Föreningen Ryttarens Torvströfabrik bildades. I föreningens stadgar kan man bland annat läsa att:

Föreningen har till uppgift att förvalta anläggningen, det vill säga:

Torvbal vid den gamla pressen.

driva och utveckla Ryttaren som ett levande museum. Därvid skall föreningen arbeta för att förvalta byggnader, den maskinella utrustningen, torvbanan med lok och vagnar samt den omgivande miljön enligt vedertagna antikvariska principer.

Föreningens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Karl-Hugo Fogelberg..
Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlem. Föreningen har drygt 100 medlemmar.

Kortfattat ingår fyra delar i föreningens verksamhet:

Torvladan, presshuset och, till höger, sågen.

Att bevara Ryttaren för framtiden
och bibelhålla kunskapen om produktionsprocessen.
Att visa anläggningen för besökare
och se till att det finns medel för att driva verksamheten enligt ovan.

 

Under den tid föreningen verkat har det satsats mycket pengar på att renovera byggnader och upprusta den smalspåriga järnvägen.

Kunskapen om produktionsprocessen har doku-menterats genom intervjuer med folk som arbetat i fabriken och på mossen.

Ryttarens torvströfabrik har blivit ett populärt besöksmål med ca 1000 besökare / år. Föreningens ambition är att ge våra gäster en vid inblick om torv, men även torvarbetarens liv i helg och söcken tycker vi är viktigt att delge besökarna.

När det gäller medel för att restaurera den gamla industrimiljön så får föreningen ekonomiskt bidrag från torvbranschen, länsstyrelse, Falköpings kommun, riksantikvarieämbetet samt från stiftelser och sponsorer.

Ett sätt att säkra Ryttarens torvströfabrik inför framtiden var att få hela området klassat som byggnadsminne vilket skedde 2012.

En viktig del i arbetet på att återuppbygga Ryttarens torvströfabrik till ett spännande besöksmål, är att intressera flera människor att delta aktivt i verk-samheten. Vi behöver flera som kan guida i fabriken och under tågresan till mossen, det behövs också flera som kan hjälpa till vid våra arbetsdagar. Dessa dagar är i första hand lagda till helger och i arbetsuppgifterna kan ingå gräsklippning, allmän upp-snyggning av området, upp-rustning av byggnader och byte av slipers och räls på torvbanan. Skulle du som läser detta bli nyfiken och vilja veta mer om Ryttarens torvströfabrik, blir vi väldigt glada om du vill höra av dig till oss.

Sven Söderqvist

Lagning av rampen.

Förberedelser inför Öppet hus