Karta över mossen med röd markering ...

Röd markering visar banans nuvarande sträckning. Grön markering visar en tänkt
framtida utbyggnad av banan