Torfströaktiebolaget Ryttaren

Torfströaktiebolaget Ryttaren grundades 1906 av agronom  Nils Hartelius på gården  Grimstorp  för att utvinna den synnerligt goda förekomsten av strötorv på  Ryttarens mosse. Fabriken är belägen i Falköpings kommun, Yllestad socken, intill järnvägen Falköping-Nässjö.


Den torvströ som framställdes i landet utgjorde en viktig del av Sveriges livsmedelsförsörjning. Det användes främst som strö i ladugårdar vilket tillsammans med djurens avföring gav ett fantastiskt bra jordförbättringsmedel för våra åkrar. Torvströ användes även till torrklosetter och till förpackningsmaterial för bland annat frukt.


Torfströaktiebolaget Ryttaren var en av de större torvströfabrikerna i Sverige. Fabriken hade tre pressar med en beräknad produktion av 75 000 balar om året. Vid högsäsong kunde upp till 200 personer vara sysselsatta vid fabriken och ute på mossen. Ryttaren blev därför en viktig faktor för försörjningen i bygden.

Under 1930-talet exporterade Ryttaren torv bl.a. till USA. När nya tekniker för gödselhantering successivt infördes i ladugårdarna efter andra världskriget försämrades marknaden för ströprodukter i Sverige. Fabriken var då nära en nedläggning.

Räddningen kom när Hasselfors Bruk köpte Ryttaren 1964. Hasselfors var vid den tiden i stort behov av fabriker för tillverkning av sina nya torvprodukter för trädgårdsodling, så kallad Solmull. En viss modernisering skedde vid Hasselfors Bruks övertagande 1964. Bland annat övergick man från att pressa torven i balar till att pressa i säck. Två tryckluftsdrivna pressar installerades för detta ändamål i det nybyggda pressrummet i fabriken. På slutet av 1960-talet rustades torvbanan upp och några lok från andra mossar som Hasselfors ägde flyttades till Ryttaren.


Fram till början av 1990-talet gick produktionen sin gilla gång. 1996 slutade Hasselfors att ta upp torv på Ljunghemsmossen och torv kördes i stället med lastbil från Hasselfors till Ryttaren. Detta blev med tiden ohållbart och den 18 december 1997 pressades den sista säcken på Ryttaren i Hasselfors regi. Fabriken lades ned officiellt under 1998 och 1999 bildades Föreningen Ryttarens torvströfabrik som idag äger hela anläggningen.

Fabriken är intressant för att den har behållit sin sekelskifteskaraktär under hela 1900-talet och att den tekniska utrustningen, med bl. a remtransmissioner som kraftöverföring, användes ända fram till nedläggningen. Två av de ursprungliga tre pressarna finns kvar idag.


Den smalspåriga järnvägen som användes för införsel av torv är i kördugligt skick med lok och vagnar och har under de gångna säsongerna forslat besökare ut på mossen. Idag finns det sex lok, en arbetsvagn, en snöplog samt ca 15 vagnar av olika slag, varav fem används i besöksverksamheten med turer ut på mossen. Torvbanan har idag en längd av tre km. Utav dessa trafikeras idag två km. Tyvärr hann ett par km av torvbanan att rivas upp och avyttras innan föreningen tog över.


Sågen, maskinhuset, träullsfabriken, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, matsalen och den lilla lanthandeln finns fortfarande kvar och skapar bilden av ett litet bruk på landsbygden runt sekelskiftet.


År 2004 fick Ryttaren utmärkelsen Årets Industriminne av Svenska Industriminnesföreningen och 2012 förklarades Ryttarens torvströfabrik, tillsammans med två km av torvbanan, för byggnadsminne av Länsstyrelsen.

NILS HARTELIUS 


GRUNDADE RYTTARENS TORVSTÖFABRIK 1906